Sách các trường hợp lâm sàng trong Implant chỉnh nha (Tiếng Việt)

550.000₫
Sách dày: 489 trang, xuất bản năm 2017. 49 ca lâm sàng được phân bổ trong 10 chương sách

Clinical case in Implant Dentistry 2017. Các trường hợp lâm sàng trong Implant 2017 (Tiếng Việt).

  • Chương 1: Khám và Chẩn đoán (5 ca lâm sàng) 
  • Chương 2: Thiết kế Implant (6 ca lâm sàng)
  • Chương 3: Thiết kế Phục hình (3 ca lâm sàng) 
  • Chương 4: Kiểm soát Mô mềm (3 ca lâm sàng) 
  • Chương 5: Chuẩn bị Vùng sống hàm (8 ca lâm sàng)
  • Chương 6: Chuẩn bị Vùng xoang hàm (3 ca lâm sàng) 
  • Chương 7: Đặt Implant (4 ca lâm sàng) 
  • Chương 8: Phục hình (6 ca lâm sàng)
  • Chương 9: Các vấn đề Liên chuyên khoa đặc biệt (4 ca lâm sàng)
  • Chương 10: Viêm quanh implant: Chẩn đoán, Điều trị, và Phòng ngừa (7 Ca lâm sàng)

Mời các bạn đọc thử file sách các ca lâm sàng thực tế