Sách cấy chỉ , chôn chỉ catgut vào huyệt châm cứu

180.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Cuốn sách “Cấy chỉ” chọn chỉ Catgut vào huyệt viết theo hướng thực hành, giới thiệu đại cương về cấy chỉ, hệ thống kinh lạc, trình bày vị trí, cách lấy huyệt, chủ trị thủ thuật châm cứu, cấy chỉ của những huyệt chủ yếu nhất (huyệt trên kinh và huyệt ngoài kinh). Giới thiệu kỹ thuật châm cứu cơ bản và kỹ thuật cấy chỉ theo phương pháp và thao tác mới, lịch sử và một số phương tiện cấy chỉ, một vài loại hình tác động lên huyệt phổ biến khác có thể dùng kết hợp cung cấp chỉ, một số bệnh án cụ thể, tổng kết một vài thể bệnh điều trị bằng cấy chỉ. Từ trước đến nay, cấy chỉ  được đề cập không nhiều và ứng dụng trên phạm vi không rộng. Có thể nói trước năm 1990 Châu Âu chưa biết đến cấy chỉ, cấy chỉ được thực hiện đầu tiên ở Hungarry tại các cơ sở điều trị của Hội điều trị bằng các phương pháp tự nhiên.