Sách Chẩn Đoán Hình ảnh Việt Nam

Sách điện tim

250.000₫ 280.000₫

Sách siêu âm chẩn đoán

450.000₫ 500.000₫

Sách tiêm khớp và mô mềm

250.000₫ 350.000₫

Atlas màu giải phẫu siêu âm

300.000₫ 330.000₫

Siêu âm sản phụ khoa

400.000₫ 450.000₫