NHỮNG VÙNG NGUY HIỂM TRÊN KHUÔN MẶT

260.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

<Sách biên dịch mới 2021> : Những vùng nguy hiểm trên khuôn mặt - Đảm bảo an toàn trong phẫu thuật, fillers và các thủ thuật không xâm lấn

----------------------------------------------------------------------

Mục lục sách :

Phần I : Thần kinh mặt

• Chương 1. Tổng quan: Giải phẫu mô mềm trên khuôn mặt ....................................................

• Chương 2. Các khoang mỡ trên khuôn mặt ................................................................................

• Chương 3. Tổng quan: Những vùng nguy hiểm của dây thần kinh mặt

.............................

• Chương 4. Nhánh trán của thần kinh mặt ....................................................................................

• Chương 5. Nhánh gò má và nhánh má ........................................................................................

• Chương 6. Bảo vệ các nhánh bờ hàm dưới và nhánh cổ của dây thần kinh mặt

• Chương 7. Thần kinh tai lớn ..............................................................................................................

• Chương 8. An toàn khi thực hiện: Phẫu thuật Extended SMAS

....................và Lateral SMASectomy/Platysma Window .............................................................

Phần II : Fillers và các vùng nguy hiểm trên khuôn mặt

• Chương 9. Giới thiệu ...........................................................................................................................

• Chương 10. Vùng nguy hiểm thứ nhất - Vùng giữa cung mày ..............................................

• Chương 11. Vùng nguy hiểm thứ 2 : Vùng thái dương .............................................................

• Chương 12. Vùng nguy hiểm thứ 3 : Vùng quanh miệng .........................................................

• Chương 13. Vùng nguy hiểm thứ 4 : Vùng ngoài mũi .............................................................

• Chương 14. Vùng nguy hiểm thứ 5 : Vùng ngoài mũi ..............................................................

• Chương 15. Vùng nguy hiểm thứ 6 : Vùng dưới ổ mắt ...........................................................

Phần III : Thiết bị Năng lượng

• Chương 16. An toàn khi sử dụng Laser xâm lấn ......................................................................

• Chương 17. An toàn khi điều trị bằng Lasers không xâm lấn ...............................................

• Chương 18. Peel da hóa học bằng Trichloroacetic Acid

......................kết hợp với Dung dịch Jessner ................................................................................

• Chương 19. Điều trị an toàn với thiết bị RF ................................................................................

• Chương 20. An toàn khi điều trị bằng Cryolipolysis ................................................................

• Chương 21. An toàn khi thực hiện Microneedling ....................................................................mọi người đăng sách mới nhé

<Sách biên dịch mới 2021> : Những vùng nguy hiểm trên khuôn mặt - Đảm bảo an toàn trong phẫu thuật, fillers và các thủ thuật không xâm lấn

----------------------------------------------------------------------

Mục lục sách :

Phần I : Thần kinh mặt

• Chương 1. Tổng quan: Giải phẫu mô mềm trên khuôn mặt ....................................................

• Chương 2. Các khoang mỡ trên khuôn mặt ................................................................................

• Chương 3. Tổng quan: Những vùng nguy hiểm của dây thần kinh mặt

.............................

• Chương 4. Nhánh trán của thần kinh mặt ....................................................................................

• Chương 5. Nhánh gò má và nhánh má ........................................................................................

• Chương 6. Bảo vệ các nhánh bờ hàm dưới và nhánh cổ của dây thần kinh mặt

• Chương 7. Thần kinh tai lớn ..............................................................................................................

• Chương 8. An toàn khi thực hiện: Phẫu thuật Extended SMAS

....................và Lateral SMASectomy/Platysma Window .............................................................

Phần II : Fillers và các vùng nguy hiểm trên khuôn mặt

• Chương 9. Giới thiệu ...........................................................................................................................

• Chương 10. Vùng nguy hiểm thứ nhất - Vùng giữa cung mày ..............................................

• Chương 11. Vùng nguy hiểm thứ 2 : Vùng thái dương .............................................................

• Chương 12. Vùng nguy hiểm thứ 3 : Vùng quanh miệng .........................................................

• Chương 13. Vùng nguy hiểm thứ 4 : Vùng ngoài mũi .............................................................

• Chương 14. Vùng nguy hiểm thứ 5 : Vùng ngoài mũi ..............................................................

• Chương 15. Vùng nguy hiểm thứ 6 : Vùng dưới ổ mắt ...........................................................

Phần III : Thiết bị Năng lượng

• Chương 16. An toàn khi sử dụng Laser xâm lấn ......................................................................

• Chương 17. An toàn khi điều trị bằng Lasers không xâm lấn ...............................................

• Chương 18. Peel da hóa học bằng Trichloroacetic Acid

......................kết hợp với Dung dịch Jessner ................................................................................

• Chương 19. Điều trị an toàn với thiết bị RF ................................................................................

• Chương 20. An toàn khi điều trị bằng Cryolipolysis ................................................................

• Chương 21. An toàn khi thực hiện Microneedling ....................................................................