PHỤC HÌNH TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT

300.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

PHỤC HÌNH TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT.

Mục lục gồm

1. Bước phát triển của phục hình toàn hàm trên implant

2. Lịch sử của implant nghiêng với phục hình tức thì

3. Lựa chọn và đánh giá bệnh nhân

4. Kỹ thuật phục hình trên implant và các biến thể

5. Điều trị hàm trên mất răng toàn bộ

6. Điều trị hàm dưới mất răng toàn bộ

7. Điều trị hàm trên mất răng bán phần

8. Điều trị hàm dưới mất răng bán phần

9. Phục hình toàn hàm trên implant

10. Các biến chứng có thể gặp